Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 4
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Zadanie 4


„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej,
a zwyczaje szkolne”.

PREZENTACJA .pps

PREZENTACJA .pdf

Wykonanie:

Liczba przeprowadzonych pogadanek 16. Liczba uczestników 280. Zadanie 4 było realizowane we wszystkich klasach.

Pogadanki miały na celu:
1. Zapoznanie młodzieży z przepisami i konsekwencjami nieprzestrzegania prawa.
2. Uświadomienie czym są dobra osobiste.
3. Wskazanie jakie są środki ochrony dóbr osobistych
4. Gdzie można znaleźć prawa człowieka i inne informacje na temat ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej.
5. Ukazanie przejawy zachowań naruszających dobra osobiste wśród uczniów gimnazjum.
6. Nauczenie jak właściwie reagować i wyeliminować niewłaściwe zachowania.
7. Pokazanie jak dbać o bezpieczeństwo w szkole.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali informacji o regulacjach prawnych                                     (w szczególności o skutkach i konsekwencjach łamania przepisów). Wszystkie klasy zastanawiały się nad przyczynami używania wulgaryzmów oraz sposobami ich eliminowania w komunikacji interpersonalnej.
Pod kierunkiem opiekuna uczniowie wykonali prezentację multimedialną, która była prezentowana i omawiana w każdej klasie. Wyświetlone zostały krótkie fragmenty filmów, w których aktorzy w wieku gimnazjalnym wcielali się w role prześladowanych i prześladowców. Poruszone zostały tematy wulgaryzmów, naruszenia nietykalności cielesnej, przemocy psychicznej oraz kontaktów dziewczyna-chłopak. Omówiono własne doświadczenia oraz sposoby radzenia sobie z daną sytuacją oraz wnioski z przeprowadzonej anonimowo wśród uczniów ankiety. Odbyła się debata na temat: "nietykalność cielesna a zwyczaje szkolne". Podsumowując zadanie, uczniowie wykonali plakaty, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.
Temat dotyczący ochrony dóbr osobistych i nietykalności cielesnej cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie otwarcie wyrażali swoje zdania i sprzeciwy w stosunku do niewłaściwych zachowań. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach.


Wnioski:
1. W wyniku realizacji zajęć młodzież poszerzyła wiedzę z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej oraz uzyskała informacje, jak egzekwować własne prawa.
2. Gimnazjaliści nauczyli się rozpoznawać sytuacje i zachowania naruszające godność człowieka, jego dobra osobiste, a w tym nietykalność cielesną oraz jak adekwatnie na nie reagować.
3. Wskazanym jest kontynuowanie tego typu działań w kolejnych latach. Poruszana tematyka utwierdza młodzież o konieczności przestrzegania prawa i szacunku dla drugiej osoby.

Podczas spotkania podsumowującego uczniowie dowiedzieli się, m.in.że:

a) Niszczenie cudzego mienia, molestowanie, groźby, przemoc fizyczna są karalne. Stanowią naruszenie godności i dóbr osobistych zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego.
b) Nagrywanie, robienie zdjęć osoby bez wyrażenia przez nią zgody jest karalne.
c) Przeklinanie w miejscu publicznym jest karane. Art. 141 Kodeksu wykroczeń: Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek, albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
d) Nauczyciel reprezentuje władzę i jest zobowiązany do poszanowania godności ucznia. Regulują to również dokumenty szkolne: Statut, Karta Praw Ucznia.

Podsumowując należy podkreślić iż podjęta problematyka była bardzo interesujące i niezwykle ważna dla młodzieży gimnazjalnej. Uczniowie byli bardzo zainteresowani, aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, poprzez zadawanie pytań, wypowiedzi; podawanie przykładów z którymi spotkali się na co dzień oraz wspólne wyciąganie wniosków.

Realizacja zadania:       mgr Ewa Jurkowska

        Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP