Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony_2013_2014 / misja szkoły
Sobota - 16 grudnia 2017 Albiny, Sebastiana, Zdzisławy      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2015/2016 S.Podst.
- sp_2016/2017
- Archiwum SP 2016-2017
- 2017-2018
- wyszukiwarka

Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów, stwarza każdemu uczniowi możliwość rozwoju intelektualnego i duchowego, kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, uczy asertywności, otwartości, tolerancji, patriotyzmu oraz szacunku dla tradycji i dziedzictwa kulturowego narodów. W wychowaniu szkoła przyjmuje za podstawę chrześcijański system wartości   i uniwersalne zasady etyki.

           
1.      Nasz absolwent zna swoje miejsce  w społeczeństwie wie,  że  jest wyjątkową  i niepowtarzalną jednostką ludzką.
2.      Ma rozbudowaną potrzebę czynnego  uczestnictwa w życiu   środowiska lokalnego, przejawia emocjonalne więzi   z dziedzictwem regionu i narodu.
3.      Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
4.      Potrafi współdziałać i współdecydować w zespole.
5.      Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów, jest   
   asertywny:
a)      Potrafi podejmować decyzje i przewidzieć ich skutki;
b)      Jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania;
c)      Zna swoje mocne i słabe strony;
d)     Nazywa i analizuje oraz wyraża swoje uczucia i emocje;
e)      Wpływa na swój rozwój;
f)          Jest kreatywny i przedsiębiorczy
6.      Potrafi samodzielnie określić swoje cele życiowe i podejmować starania, by je osiągnąć.
7.      Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny.
8.      Posiada umiejętność słuchania innych i rozumienia ich   poglądów.
9.      Zna i ceni takie wartości, jak: miłość, wrażliwość, przyjaźń,  uczciwość, wytrwałość, wiarygodność, odpowiedzialność,  dobro i piękno.
10. Zdobywa wiedzę oraz doskonali swoje umiejętności.
11. W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem dla drugiego  człowieka.
12. Przestrzega zasad tolerancji i poszanowania dla innych   kultur i tradycji.
13. Wykazuje dużą kulturę osobistą
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP