Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony2012_13 / Program wychowawczy
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka
PROGRAM WYCHOWAWCZY
 ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH
W PODEGRODZIU
(2012 – 2015) 

 
Preambuła
 
Wychowanie to kształtowanie osobowości młodego człowieka.
Odpowiedzialność za jakość wychowania młodego pokolenia spoczywa nie tylko na rodzicach, ale także na szkole. Jest ona miejscem kształtowania umysłów i charakterów, co wpływa na obraz przyszłego społeczeństwa.
     Problemy społeczne takie jak: bezrobocie, alkoholizm, narkomania, wulgaryzm i agresja są przenoszone ze środowiska do szkoły. Rodzice coraz częściej są bezradni wobec własnych dzieci, pozostawiając ich z problemami, bądź obarczają nimi szkołę.
   Szkoła przejmuje pewien dorobek wychowawczy rodziców i środowiska, gdyż uczeń przychodząc do niej jest już w pewnym stopniu ukształtowany. Dalsze jego kreowanie wymaga współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, bowiem uczeń żyje przede wszystkim w środowisku rodzinnym, ale także w grupie rówieśniczej.
    W okresie dojrzewania, w jakim znajdują się gimnazjaliści, dokonują się gruntowne przemiany związane z poczuciem tożsamości osobistej i społecznej. Szkoła ma obowiązek wspierania ucznia
w jego wszechstronnym rozwoju.
 
Wychowanie – mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stworzenie mu wartościowego środowiska wychowawczego”
                                                                                                        /Jolanta Dobrzyńska/
 
 
  
 
Program wychowawczy opracowany w oparciu o:
 
- Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
   oraz    kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 z 15 stycznia 2009 r. poz. 17).
- Rozporządzenie MENiS z dnia31stycznia 2003r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawcze j i zapobiegawczej wśród dzieci
   i młodzieży zagrożonej uzależnieniami ( Dz.U. z   2003r. nr 26, poz.226 – ze zmianami)
-  Rozporządzenie MENiS z dnia31grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 (Dz. U. Nr 4 z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zmianami).
- Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
- Programu polityki prorodzinnej państwa
- Konwencję Praw Dziecka z 20.11.1989r.
- Propozycji i opinii rodziców i uczniów.
- Diagnozy stanu problematyki wychowawczej i profilaktyki w szkole.
 
 
 
 
Zadania wychowawcze szkoły
 
1.      Rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności w myśleniu i odpowiedzialności za uczenie się.
2.      Przekazywanie wiedzy pogłębiającej rozumienie samego siebie, własnych zachowań. 
i uczuć oraz postaw i kontaktów międzyludzkich.
3.      Rozwijanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do prawidłowego rozwoju.
4.      Wspierania procesu usamodzielniania się ucznia poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, uczenie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji, rozwiązywanie problemów.
5.      Zmniejszanie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej.
 
 
 
 
Powinności wychowawcze nauczycieli:
 
1.      Szanowanie i uczenie poszanowania godności każdego człowieka.
2.      Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań u ucznia.
3.      Kierowanie się we wszystkich działaniach prawdą.
4.      Uczenie miłości do Ojczyzny, tradycji i kultury narodowej.
5.      Wymaganie od wychowanków odpowiedzialnych postaw.
6.      Tworzenie klimatu rzetelnej i życzliwej pracy.
7.      Reagowania na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów.
8.      Udzielania uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
9.      Dbanie o bezpieczeństwo, właściwe warunki i higienę pracy ucznia.
10. Kształtowanie nawyku porządku i właściwych zasad zachowania.
 
Wychowawcy klasowi ponadto:
 
1.      Rozpoznają problemy klasowe, problemy szkoły i środowiska.
2.      Przekazują ogólnoludzkie wartości i wzorce postępowania.
3.      Współpracują z rodzicami w zakresie kierunku rozwoju osobowości dziecka.
4.      Pomagają uczniom w pokonywaniu trudności.
5.      Są konsekwentni w działaniu, umiejętnie stosują nagrody i kary.
6.      Wdrażają uczniów do samooceny i samokontroli.
7.      Poznają sytuację rodzinną wychowanków.
8.      Analizują przyczyny niepowodzeń szkolnych i informują rodziców o podejmowanych działaniach.
9.      Pozwalają wychowankom na wyrażanie własnych poglądów.
             
 
 
 
 
                Powinności pedagoga szkolnego:
 
1.      Udziela porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.
2.      Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorem Sądowym i innymi instytucjami
W środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
3.      Udziela pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
4.      Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
5.      Udziela, na wniosek nauczycieli, rodziców czy samego ucznia – indywidualnej pomocy uczniom.
 
 
Cele działań wychowawczych i sposoby ich realizacji
 
 

Cel ogólny
Zadanie
Działania
Rozwój intelektualny
Rozbudzanie aktywności poznawczej
i rozwój umiejętności twórczego myślenia.
- stosowanie aktywizujących metod nauczania
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, przedmiotowych
- diagnozowanie możliwości edukacyjnych uczniów i ich środowiska rodzinnego
- zapoznanie uczniów z WSO, zakresem materiału z poszczególnych przedmiotów
- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
- preorientacja zawodowa
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami szkolnymi.
- objęcie uczniów formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej
- zapewnienie opieki pedagoga i logopedy
- współpracowanie z PPP
- uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów o specjalnych i specyficznych   potrzebach edukacyjnych w procesie edukacyjnym i wychowawczym
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości – talentów i ich twórczym wykorzystaniu.
- promowanie zdolności twórczych poprzez udział w kołach zainteresowań
- indywidualna praca z dziećmi zdolnymi
- prowadzenie i udział w akcjach charytatywnych i społecznych
- organizowanie zajęć pozaszkolnych: wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum
Kształtowanie kulturalnych zachowań oraz rozwijanie potrzeb uczestnictwa w życiu kulturalnym.
- poznawanie norm, zasad zachowania dotyczących postawy, stroju w różnych 
 sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych
- wspieranie inicjatyw uczniów w tworzeniu wydarzeń kulturalnych w szkole i poza
 nią (inscenizacje, wystawy, gazetki szkolne)
- udział uczniów w prezentacjach uczniowskich
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
Rozwój moralny
i estetyczny
Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła, wrażliwości na problemy osób znajdujących się w trudnej sytuacji
- organizowanie pomocy koleżeńskiej
- udział w różnych akcjach szkolnych i pozaszkolnych na rzecz potrzebujących
 pomocy
Rozwijanie postaw tolerancji, kształtowanie właściwego stosunku do niepełnosprawności
- wspólna nauka i zabawa
- stwarzanie możliwości każdemu uczniowi
- uczestniczenie w przygotowaniach imprez na rzecz osób niepełnosprawnych
Rozwój emocjonalny
Pomoc uczniowi w samopoznaniu i samoocenie
- udział w zajęciach pozalekcyjnych
- rozmowy indywidualne z pedagogiem
- preorientacja zawodowa
Rozwijanie umiejętności asertywnych
- wspieranie uczniów w zajmowaniu właściwych postaw w różnych sytuacjach
 życiowych
Poczucie bezpieczeństwa i zaspokojonych potrzeb indywidualnych
- rozmowy indywidualne z uczniami
- spotkania, konsultacje z rodzicami
- organizowanie różnych form edukacyjnych dla rodziców mających na celu
 wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka
- pomoc rodzinie w sytuacji trudnej, kryzysowej na terenie szkoły oraz przy
 współpracy z różnymi placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
- organizowanie zajęć dydaktyczno – terapeutycznych i rewalidacyjnych
- monitorowanie zachowań dzieci na przerwach
- upowszechnienie wiedzy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli o prawach dziecka i
 konsekwencjach ich naruszania
- pomoc uczniom zagrożonym uzależnieniem i demoralizacją i wdrażanie
 odpowiednich procedur postępowania
- współpraca z Policją, PPP, Strażą Graniczną
Rozwój społeczny
Rozwijanie komunikacji interpersonalnej
- rozwijanie współpracy w grupie
- ustalanie i przestrzeganie norm, zasad zachowania
- udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
- wspólne wyjścia, wycieczki
- współpraca z placówkami i instytucjami w środowisku
- kultywowanie tradycji i obrzędowości szkolnej
Kształtowanie patriotyzmu i obywatelskości
- wprowadzenie w krąg wydarzeń publicznych
- zapoznanie uczniów z dokumentacją szkoły
- udział w uroczystych obchodach świąt państwowych
- wskazywanie wzorów osobowych – sylwetek wielkich Polaków
- powierzenie uczniom różnych funkcji
Rozwijanie więzi ze środowiskiem lokalnym oraz rozwijanie poczucia przynależności do Europy i świata
- działania na rzecz szkoły i środowiska
- udział w akcjach ……………
- poznawanie historii wsi i regionu, zabytków i pomników przyrody
- poznawanie tradycji kultury innych krajów
Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych oraz środowisko
Kształcenie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
- zwracanie uwagi na przestrzeganie higieny osobistej, higieny pracy i odpoczynku,
 zachowanie ładu i porządku
- pozalekcyjne zajęcia sportowe i rekreacyjne
- zorganizowanie dnia sportu
Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej
- rozmowy profilaktyczne
- spotkania zespołu wychowawczego, zespołu kryzysowego ds. bezpieczeństwa
- współpraca z Policją, Sądem, GOPS, Ośrodkiem Terapii Uzależnień
- dyżury nauczycieli na przerwach
Kształtowanie potrzeby dbałości
o środowisko
- eksponowanie treści ekologicznych w zajęciach edukacyjnych
Udział w działaniach na rzecz środowiska np. Sprzątanie świata

  
 
                    Model absolwenta
          
1.      Nasz absolwent zna swoje miejsce w społeczeństwie, wie, że jest wyjątkową i niepowtarzalną jednostką ludzką.
2.      Ma rozbudowaną potrzebę czynnego uczestnictwa w życiu środowiska lokalnego, przejawia emocjonalne więzi z dziedzictwem regionu i narodu.
3.      Zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce.
4.      Potrafi współdziałać i współdecydować w zespole.
5.      Umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów, jest asertywny:
a)      Potrafi podejmować decyzje i przewidzieć ich skutki;
b)      Jest w stanie ponieść konsekwencje swego działania;
c)      Zna swoje mocne i słabe strony;
d)      Nazywa i analizuje oraz wyraża swoje uczucia i emocje;
e)      Wpływa na swój rozwój;
f)        Jest kreatywny i przedsiębiorczy
6.      Potrafi samodzielnie określić swoje cele życiowe i podejmować starania, by je osiągnąć.
7.      Ma poczucie własnej wartości i potrafi dokonywać krytycznej samooceny.
8.      Posiada umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
9.      Zna i ceni takie wartości, jak: miłość, wrażliwość, przyjaźń, uczciwość, wytrwałość, wiarygodność, odpowiedzialność, dobro i piękno.
10. Zdobywa wiedzę oraz doskonali swoje umiejętności.
11. W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem dla drugiego człowieka.
12. Przestrzega zasad tolerancji i poszanowania dla innych kultur i tradycji.
13. Wykazuje dużą kulturę osobistą.
 
  
 
Kultywowanie tradycji, obrzędowość szkolna
 
Rozwój obyczajowości szkolnej i kształtowanie postaw etycznych i patriotycznych realizujemy poprzez :
1.      Uroczystości szkolne:
1)     uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
2)     ślubowanie uczniów klas pierwszych.
3)     święto KEN.
4)     święto Patrona szkoły
5)     pożegnanie uczniów kończących szkołę.
6)     uroczyste zakończenie roku szkolnego.
2.      Obrzędy i tradycje związane ze świętami religijnymi:
1)     przedstawienie bożonarodzeniowe i wigilie klasowe.
2)     Dzień Papieski.
3)     rekolekcje dla dzieci i młodzieży.
4)     przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych.
5)     konkurs podłaźniczek.
3.      Święta patriotyczne:
1)     rocznica wybuchu II wojny światowej.
2)     rocznica odzyskania niepodległości.
3)     rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
4.      Imprezy kulturalne:
1)     prowadzenie zespołu „ Małe Podegrodzie” kultywującego tradycje Lachów podegrodzkich.
2)     udział uczniów w imprezach kulturalnych organizowanych przez GOK. 
3)     wyjazdy do kina i teatru.
4)     spotkania z twórcami kultury.
5.      Sport i turystyka
1)    udział dzieci i młodzieży w zawodach na różnych szczeblach.
2)    działalność UKS.
3)    organizacja Dnia Sportu Szkolnego.
4)    prowadzenie SKKT
 
 
 
 
 
Współpraca z rodzicami
 
 Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży poprzez:
1.      Spotkania wychowawców z rodzicami (co 2 miesiące).
2.      Włączenie rodziców w życie klasy i szkoły - współtworzenie programów i planów pracy wychowawczej.
3.      Udział rodziców imprezach szkolnych i wycieczkach.
4.      Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami i nauczycielami.
5.      Spotkania dyrektora szkoły z ogółem rodziców.
 
 
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 
Współpraca naszej szkoły ze środowiskiem lokalnym jest jedną z form kształtowania postaw moralnych, kulturowych i społecznych uczniów.
Szkoła współpracuje z :
1.      Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu
2.      Urząd Gminy w Podegrodziu
3.      Parafia Rzymsko-Katolicka w Podegrodziu
4.      Zespół Regionalny Podegrodzie
5.      Ośrodek Zdrowia w Podegrodziu
6.      Bank Spółdzielczy w Podegrodziu
7.      Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu
8.      Posterunek policji w Starym Sączu
9.      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu
10. Klub sportowy „Gród” w Podegrodziu
11. Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu
12. Rada Gminy
13. Rada Sołecka
 
 
 
Ewaluacja procesu wychowania
 
1.      Metody i formy oceny efektów  procesu wychowania :
  1) ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 2) rozmowy sondażowe z uczniami, rodzicami, pedagogiem oraz nauczycielami,
 3) analiza wyników w nauce i zachowaniu ( przeprowadzana semestralnie),
 4) analiza frekwencji ( przeprowadzana semestralnie),
 5) analiza osiągnięć pracy pozalekcyjnej ucznia,
 6) analiza dokumentów
 7) analiza osiągnięć sportowych,
 8) obserwacja ucznia w różnych sytuacjach,
 9) interesowanie się losami absolwentów,
10) apele, prezentacje, uroczystości szkolne.
2.      Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie ewaluacji procesu wychowania i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy:
1) dyrektor szkoły,
2) wychowawcy,
3) pedagog szkolny,
4) osoby wyznaczone przez dyrektora

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP