Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2008/9 / Regulamin Gimnazjum
Sobota - 19 stycznia 2019 Erwiny, Henryka, Mariusza     "Człowiek, który utożsamił się z prawdą, musi czuć radość i rozkosz wtedy nawet, gdy został pobity" - Stefan Żeromski - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

REGULAMIN GIMNAZJUM W PODEGRODZIU 
 
Regulamin gimnazjum określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zobowiązuje do stawiania sobie najwyższych celów na miarę własnych możliwości. Podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Tworzy warunki do samorządności, samorealizacji, partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły

 I. PODSTAWY PRAWNE
    1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19.07.1991r z późniejszymi zmianami.
    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007r.
    3. Statut Zespołu Szkół Podstawowo–Gimnazjalnych w Podegrodziu.
    4. Konwencja Praw Dziecka.
    5. Program Wychowawczy.
 
II. TRADYCJE I ZWYCZAJE SZKOŁY
    Uczeń zobowiązany jest do:
1)    oddawania honoru sztandarowi szkoły, który znajduje się pod opieką pocztu sztandarowego w czasie uroczystości szkolnych;
2)    znajomości hymnu szkoły, który powinien być śpiewany na uroczystościach szkolnych;
3)    posiadania wiedzy o historii szkoły i Patronie;
4)    uczestnictwa w apelach i akademiach szkolnych oraz wzorowego zachowania podczas ich trwania.
 
III. SZKOŁA MIEJSCEM NAUKI
1   Uczeń może przebywać w szkole w czasie trwania zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych,
      sportowych lub w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora.
2.   W trakcie zajęć i na przerwach uczeń jest pod opieką nauczyciela uczącego lub dyżurującego.
3.   W czasie lekcji uczniowie i nauczyciele przebywają w klasie. Tylko w uzasadnionych
      przypadkach za zgodą nauczyciela uczeń może opuścić klasę.
4.   Uczeń, który nie uczestniczy w lekcji religii, powinien przebywać w bibliotece lub świetlicy
      lub pod opieką innego nauczyciela.
5. Uczeń, który posiada zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego, powinien przebywać razem
      z grupą. Na pisemną prośbę   rodziców może być zwolniony z tych zajęć, jeśli są to pierwsze
      lub ostatnie lekcje w danym dniu.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów przebywających
     samowolnie w budynku szkolnym, na boiskach lub na terenie przyszkolnym.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy samowolnie opuszczają teren szkoły
     w czasie zajęć lekcyjnych lub przerw między nimi.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów telefony komórkowe,
     inne urządzenia elektroniczne i wartościowe przedmioty.
9. W szkole w czasie lekcji i na przerwach obowiązuje zakaz używania telefonów
      komórkowych, odtwarzaczy, dyktafonów i urządzeń multimedialnych.
     Z telefonów komórkowych można korzystać w wyjątkowych sytuacjach w sekretariacie szkoły
     lub za zgodą nauczyciela.
     Jeśli uczeń złamie zakaz i zostanie na tym przyłapany, musi oddać nauczycielowi telefon po
     odbiór, którego zgłaszają się rodzice do dyrektora szkoły.
 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
Uczeń ma prawo do:
1         Właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2         Bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz poza szkołą, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, jak również do ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
3         Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym.
4         Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
5         Zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie ze swoimi możliwościami.
6         Prawo do nauki religii.
7         Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
8         Zaznajomienia ze szczegółowymi wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
9         Jawnej oceny postępów w nauce. Ocena jest wystawiana za wiadomości, uzyskiwany postęp,
włożony wysiłek, systematyczność w pracy, terminowe wywiązywanie się z nałożonych obowiązków i aktywny udział w zajęciach. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów o terminie i zakresie sprawdzianów pisemnych trwających 1 godzinę w terminie co najmniej na tydzień przed sprawdzianem. W ciągu dnia w danej klasie może się odbyć tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia najwyżej dwa sprawdziany. Niezapowiedziane mogą być tylko krótkie sprawdziany obejmujące materiał ostatnich trzech lekcji. Nauczyciel powinien w ciągu dwóch tygodni oddać uczniom poprawione i ocenione prace pisemne.
10    Informacji o postępach w nauce zgodnie ze szczegółowymi zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.
11    Informacji o programach nauczania.
12    Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.
13    Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach sportowych
14    Znajomości celów lekcji, zadań lekcyjnych, jasnej i zrozumiałej dla niego treści lekcji.
15    Pomocy w przypadku trudności w nauce.
16    Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego.
17    Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu audiowizualnego, radiowęzła, środków dydaktycznych, księgozbiorów biblioteki pod nadzorem nauczyciela lub instruktora.
18    Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum.
19    Wyboru opiekuna samorządu uczniowskiego.
20    Organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora szkoły
21    Otrzymania pomocy materialnej doraźnej lub w formie stypendium wg osobnych zarządzeń MEN.
22. Być zwolnionym przez dyrektora z wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia
       lekarskiego w przypadku, gdy   rodzice zwrócą się pisemnie do dyrektora o zwolnienie.
23. Złożenie skargi do dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia.
24. Każdy uczeń ma prawo do rehabilitacji poprzez aktywny udział w życiu szkoły lub
       środowiska
 
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i Regulaminach
      szkolnych, a zwłaszcza zobowiązany jest:
1         Rzetelnie i systematycznie uczyć się, współtworzyć przyjazną atmosferę w szkole.
2         Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3         W przypadku dłuższej nieobecności w szkole nadrobić zaległości w nauce w terminie uzgodnionym z uczącym.
4         Prowadzić zeszyt przedmiotowy i spełniać wymagania określone przez nauczycieli.
5         W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachowywać należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony.
6         Regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne. W razie spóźnienia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia.
7         Usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych w formie pisemnej w dzienniczkach ucznia do tygodnia po powrocie z nieobecności oraz uzupełniać braki w wiadomościach i umiejętnościach wynikające z absencji w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
8         Godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza szkołą, być tolerancyjnym.
9         Zachowywać się taktownie i kulturalnie wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły i innych uczniów, nie używać wulgarnych słów, znieważać, nie stosować gróźb bezprawnych, nie używać przemocy.
10    Przestrzegać zasad współżycia w zespole, dbać o honor szkoły, przestrzegać zarządzeń wydanych przez organy szkoły.
11    Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie, higienę, bezpieczeństwo, unikać nałogów, przestrzegać regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, sali gimnastycznej i przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej.
12    Nosić strój szkolny wg wzoru ustalonego wspólnie przez Dyrektora Zespołu i Radę Rodziców:
1) W szkole obowiązuje czysty, schludny, przyzwoity i stonowany w kolorach ubiór .
      2) W dniach uroczystości szkolnych takich jak:
          - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego
          - ślubowanie klas pierwszych
          - święto Patrona szkoły
          - egzaminy gimnazjalny,
      obowiązuje strój galowy :
         - dziewczęta: czarna bądź granatowa spódnica i biała bluzka lub biały sweter,
         - chłopcy: granatowe lub czarne spodnie, biała koszula.
     3) Strój galowy obowiązuje również w czasie reprezentowania szkoły na zewnątrz.   
     4) Obuwie, w którym uczeń chodzi po szkole powinno mieć jasną podeszwę ( białą, beżową,
          szarą ). Mogą to być: tenisówki, trampki, halówki. Na inne obuwie zgodę na podstawie
          zaświadczenia lekarskiego wyraża wychowawca.
     5) Podczas uroczystości szkolnych za zgodą dyrektora uczeń może mieć obuwie wyjściowe,
          nie mogą to być jednak buty na obcasach.
      6) Do szkoły uczeń przychodzi bez makijażu, paznokcie krótkie, naturalne, mogą być
          pomalowane bezbarwnym lakierem.
      7) Fryzura powinna być schludna i skromna. Zakazane jest farbowanie włosów.
13    Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i jej otoczeniu, nie śmiecić, nie niszczyć sprzętu i pomocy naukowych, szanować rzeczy swoje i kolegów. Za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo do uiszczenia aktualnej wartości zniszczonego mienia wraz z kosztami zaopatrzenia i zainstalowania.
14    W stosunku do młodszych, słabszych i skrzywdzonych przyjmować zawsze postawę gotowości niesienia pomocy i  służenia innym swoimi wiadomościami i umiejętnościami.
15    Przejawiać troskę o wytwory ludzkiej pracy oraz przestrzegać wszelkich norm etycznych w stosunku do ludzi i przyrody, która nas otacza.
16    Podczas przerw przebywać na terenie szkoły, a każdą potrzebę opuszczenia go, należy uzgodnić z wychowawcą lub dyżurującym nauczycielem.
17    Po zakończonych zajęciach uczeń jest zobowiązany opuścić teren szkoły.
18    Uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek ucznia i okazać go na życzenie nauczyciela lub pracownika szkoły. W dzienniczku powinien znajdować się numer telefonu kontaktowego do rodziców.
19    Przedstawić zwolnienie z zajęć lekcyjnych podpisane przez rodziców (tylko na tej podstawie może być zwolniony).
23.Przestrzegać ustaleń co do używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
     elektronicznych na terenie szkoły.
24.Uczniowi bezwzględnie nie wolno :
1)     Zachowywać się agresywnie lub stosować przemoc.
2)     Palić papierosów.
3)     Spożywać napojów alkoholowych.
4)      Używać bądź rozprowadzać narkotyków.
5)     Przynosić do szkoły ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz zagrażających zdrowiu, a także papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu i narkotyków.
25. Wszelka przemoc, działania agresywne oraz inne patologiczne przypadki zachowań powinny
      być zgłaszane natychmiastowo nauczycielom, dyrektorowi lub innemu pracownikowi szkoły.
 
W przypadku niewywiązywania się z któregokolwiek punktu obowiązków, uczniowi zostanie obniżone zachowanie.
 
V. SYSTEM NAGRÓD I KAR
 1. Uczniowie mogą być nagradzani i wyróżniani za:
      1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu,
      2) wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, sukcesy w olimpiadach i konkursach,
      3) prace na rzecz szkoły i środowiska
      4) wzorową frekwencję na zajęciach w roku szkolnym,
6)     wzorową postawę, dzielność i odwagę.
  
 2. Rodzaje przyznawanych nagród:
      1) pochwała wychowawcy klasy na forum klasy ,
      2) pochwała wychowawcy klasy na forum szkoły,
      3) pochwała dyrektora szkoły wobec klasy lub szkoły,
      4) pochwała dyrektora szkoły na zebraniu rodziców,
      5) wpisanie absolwenta do „Złotej księgi”,
      6)   list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców absolwenta,
7)     dyplomy i nagrody rzeczowe przyznawane za osiągnięcia w szkolnych konkursach i zawodach, za wybitne wyniki w nauce bądź za szczególną aktywność w działalności na rzecz szkoły lub środowiska,
8)     nagradzanie „Medalem dyrektora szkoły” klasy, która w danym semestrze osiągnęła najwyższe wyniki w nauce
 
 3. Rodzaje kar za rozmyślne łamanie Regulaminów i Statutu Gimnazjum:
       1) upomnienie wychowawcy klasy na forum klasy,
       2) nagana wychowawcy klasy na forum klasy,
       3) upomnienie dyrektora szkoły w obecności klasy,
1)       upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów całej szkoły,
2)     zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz – karę nakłada dyrektor gimnazjum,
3)     czasowego zawieszenia praw do udziału w imprezach szkolnych,
4)     przeniesienie ucznia do innego oddziału tej samej szkoły,
5)     na wniosek dyrektora i za zgodą Kuratora Oświaty przeniesienie do innego gimnazjum
    w przypadku, gdy uczeń:
a) narusza bezpieczeństwo własne i innych,
       b) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,
       c) dopuszcza się kradzieży,
       d) wchodzi w kolizję z prawem,
       e) demoralizuje innych uczniów.
          Karę nakłada dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
          i Samorządu Uczniowskiego.
4        Gimnazjum ma obowiązek pisemnie poinformować rodziców ucznia o zastosowanej wobec
      niego karze.
5.      Możliwe jest też udzielenie decyzją dyrektora szkoły kary zbiorowej dla całej klasy przez
      zawieszenie uczniów w udziale w dyskotekach, zabawach, wycieczkach i innych
      imprezach szkolnych za nieprzestrzeganie przez uczniów tej klasy Statutu
      szkoły i regulaminów szkolnych w ważnych sprawach.
6.      Uczeń może wystąpić o złagodzenie lub zawieszenie wykonania kary w terminie do 7 dni. Tryb odwołania określa Statut szkoły.
  
VI. SZATNIE SZKOLNE
    1. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia obuwia i okrycia wierzchniego w szatni.
    2. Uczeń dyżurujący ma obowiązek otwierania izamykania szatni na klucz (1 klucz
          u dyżurnego i 1 klucz u woźnego).
3.      W szatni nie można zostawiać: pieniędzy, biżuterii, telefonów komórkowych i innych cennych przedmiotów.
4.      Szkoła nie odpowiada za rzeczy zaginione z winy ucznia.
5.      Do szkoły przychodzimy w rzeczach typowych, które nie są przedmiotem zainteresowania innych uczniów.
6.      Klasa odpowiada za przydzieloną dla niej część szatni.
 
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1.   Regulamin został opracowany przez zespół nauczycieli po konsultacjach z Samorządem
          Uczniowskim, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
    2.   Regulamin obowiązuje całą społeczność szkolną.
    3.   Regulamin podlega ewaluacji.    
 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP