Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2015-2016 GIM Archiwum / KONKURS „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” / Zadanie 3
Sobota - 28 maja 2022 Augustyna, Ingi, Jaromira      "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

Zadanie 3


Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy,  obrona konieczna itp.


Wykonanie.
W ramach zadania konkursowego na temat: Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy zorganizowano spotkania społeczności szkolnej z przedstawicielami:

1. Policji: 

Liczba spotkań 3

Liczba uczestników 275
Kto prowadził konwersatoria?


Policjant
7.12.2015r.

Rolę prelegenta podczas spotkania z uczniami klas I – III pełnił funkcjonariusz aspirant M. Duda z Komisariatu Policji w Starym Sączu. Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, przybliżenie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich, przestępczością nieletnich, wykonywaniem kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz ukazaniem konsekwencji prawnych niebezpiecznych zachowań jak też poruszane były kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa w sytuacjach codziennych. Spotkanie składało się z wykładu, prezentacji multimedialnej oraz żywej dyskusji na zakończenie spotkania. Prowadzący pogadankę uzmysłowił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień każdy z nich może liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Celem wizyty  funkcjonariusza było też zwrócenie uwagi uczniów na temat bardzo rozpowszechnionego wśród nastolatków zjawiska cyberprzemocy. Młodzież została poinformowana jakie zachowania uznawane są za cyberprzemoc. Wśród form cyberprzemocy wymienionych przez policjanta, znalazły się m.in.: rozsyłanie drogą  e-mailową lub przy pomocy telefonu komórkowego różnego rodzaju kompromitujących materiałów i treści prywatnych, włamania na konto e-mailowe, profil w serwisie społecznościowym, tworzenie kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych, wulgaryzmy stosowane względem innej osoby, ośmieszanie, szantaż, umieszczanie w Internecie obraźliwych zdjęć lub filmików itd. Policjant uzmysłowił gimnazjalistom, że przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych to przestępstwo regulowane prawem karnym. W przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą cyberprzemocy, należy działać w swojej obronie i  zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom (np. szkoła i policja ) oraz osobom, które mogą  udzielić pomocy: (rodzice, psycholog szkolny, nauczyciel). Policjant zapewnił, że w Internecie nie ma anonimowości
 Rezultatem prelekcji był:
1.  Wzrost świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów.
2.  Nabycie przez uczniów wiedzy zawartej w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeksie Karnym i Kodeksie Cywilnym dotyczącej nieletnich.
3.  Wzbudzenie refleksji nad swoim zachowaniem.
4.  Zapoznanie się uczniów ze skutkami nieprzestrzegania i nieznajomości prawa.

2. Straży Pożarnej:

Liczba spotkań  1

Liczba uczestników 275


Jednostka Straży Pożarnej w Podegrodziu
15.10.2015r.

W dniu 15.10.2015r. na podstawie obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zorganizowano w naszej szkole próbną ewakuację. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Próbna ewakuacja jest stałym elementem ochrony przeciwpożarowej, który daje możliwość skontrolowania ważnych czynników wpływających na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas potencjalnego zagrożenia. Zwraca się uwagę min. na: właściwe wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, drożność tych dróg, sprawdza się działanie osób funkcyjnych odpowiedzialnych za ewakuację, zabezpieczenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy, czy miejsce w którym zorganizowano zbiórkę po ewakuacji jest miejscem bezpiecznym. Działania odbywały się pod czujnym okiem strażaków z  Jednostki Straży Pożarnej w Podegrodziu. Dowodzącym akcją był pan Sylwester Ciągło, który po zakończeniu ćwiczeń dokonał podsumowania akcji.

Celem próbnej ewakuacji było :
1. Sprawdzenie znajomości zasad postępowania w sytuacji alarmu związanego z realnym  zagrożeniem w budynku szkolnym.
2. Praktyczne wdrożenie do sprawnego działania zgodnego z przepisami.

Na zajęciach z wychowawcą odbytych we wrześniu  2015 roku, młodzież została zapoznana  z zasadami, które powinna znać i przestrzegać  w chwili ogłoszenia alarmu w szkole m.in. słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela; bądź opanowany, nie ulegaj panice; po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą, drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki – według oznakowanej drogi ewakuacyjnej; pomagaj osobom słabszym; nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy  nie zagraża ci bezpośrednio.  Znajomość i  przestrzeganie wyżej wymienionych  zasad  zwiększa możliwość szybkiego i sprawnego przeprowadzenia ewakuacji.
Uczniowie :
1. Znają i potrafią zastosować procedury dotyczące  zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
2. Znają zasady zachowania w  chwili ogłoszenia alarmu w szkole.
3. Zapoznali się z umundurowaniem i wyposażeniem strażaka.
 Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Zakres wiedzy obejmował treści z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pierwszy etap, w którym wzięło udział 16 uczniów zorganizowany został na terenie Gimnazjum. Uczniowie,  którzy zajęli pierwsze trzy miejsca zakwalifikowali się do etapu gminnego, który odbył się w dniu 17 marca 2016r. w remizie OSP Stadła. Ponownie nasi uczniowie okazali się być najlepsi na terenie gminy. Pierwsze miejsce zajął Maciej Bodziony z klasy III c, natomiast tuż za nim uplasowała się Joanna Olchawa z klasy III b. Tym samym awansowali oni do etapu powiatowego.  W eliminacjach powiatowych wzięło udział ponad pięćdziesięciu uczestników, którzy zwyciężyli na szczeblu gminnym. Rywalizacja prowadzona była w trzech grupach wiekowych i obejmowała część pisemną – 45 pytań w 45 minut oraz część ustną dla pierwszych trzech osób, które uzyskały najwyższy wynik na teście.  Nasza uczennica Joanna Olchawa zajęła wysokie piąte miejsce, natomiast Maciej Bodziony miejsce jedenaste. W przerwie konkursu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy strażaków, mogli zobaczyć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas akcji. Nagrody dla wszystkich uczestników  turnieju ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Uczniowie mogli podzielić się i wykazać swoją wiedzą z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, jak też utrwalić posiadane wiadomości oraz uczestniczyć w spotkaniu z rówieśnikami oraz przedstawicielami
Zawodowej Straży Pożarnej.


W dniu 07 marca 2016 uczniowie klas III w liczbie 95 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Zawodowej Straży Pożarnej  w Nowym Sączu młodszym brygadierem Jarosławem Kowalskim.  Celem spotkania było: zapoznanie młodzieży z zagrożeniami, spowodowanymi  nieumiejętnym obchodzeniem się z ogniem oraz pokazanie jak bezpiecznie zachować się w razie wypadku. Funkcjonariusz pożarnictwa ukazał zebranym na licznych  przykładach jak szybko rozprzestrzenia się pożar, jakie inne zagrożenia związane z pożarem  pojawiają się oraz jak należy postępować w przypadku takiego zdarzenia.
Ponadto w czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się jakie wymagania należy spełnić  by zostać zawodowym strażakiem. Pan Kowalski zrelacjonował szczegółowo czym zajmują się strażacy oraz jakie inne zadania wykonują oprócz ochrony pożarowej.

3. Studentami  PWSZ-  Instytut Zdrowia – pierwsza pomoc


Liczba spotkań 4


Klasy Ia, Ib, Ic, Id
 81 uczniów

Studenci PWSZ-  Instytut Zdrowia

9.12.2015r
4
Klasy IIa, IIb, IIc, IId  101 uczniów
Studenci PWSZ-  Instytut Zdrowia

9.12.2015r

9.12.2015r. odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas                       I – II gimnazjum, które przeprowadzili  studenci PWSZ, Instytutu  Zdrowia, kierunek: Ratownictwo Medyczne w Nowym Sączu. Podczas spotkania uczniowie najpierw wysłuchali części teoretycznej oraz obejrzeli tematyczną prezentację, następnie przeszli do ćwiczeń praktycznych. Nasza szkoła corocznie szkoli uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  Celem tych spotkań jest przekazywanie uczniom umiejętności wzywania oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku  nagłych, zagrażających życiu wypadków. W tym roku również zaprosiliśmy studentów-ratowników Instytutu Zdrowia PWSZ  w Nowym Sączu, którzy przeprowadzili lekcję dla klas pierwszych i drugich gimnazjum oraz dla uczniów klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Studenci na wstępie zapoznali uczniów z teorią  w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uczniowie odpowiadali na pytania,  aby potem przejść do ćwiczeń praktycznych. Każdy uczeń miał możliwość przećwiczenia jak zachować się w przypadku zagrożenia, pozycji bocznej ustalonej, oraz korzystając  z fantoma  sposobu prowadzenia sztucznego oddychania i masażu serca. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Efektem przeprowadzonego szkolenia było:
1. Utrwalenie przez  uczniów  zasad udzielania i wzywania pierwszej pomocy.
2. Uświadomienie sobie, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. 
3. Nabycie wiedzy jak zachowywać się bezpiecznie.
4. Nabycie wiedzy jak sprawdzić stan przytomności.
5. Utrwalenie znajomości numerów alarmowych.
6. Nabycie wiedzy poprzez aktywność własną uczniów.
7. Uzmysłowienie sobie przez uczniów, że znajomość udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej to obowiązek każdego człowieka.


4. Straży Granicznej:

  Liczba spotkań

Liczba uczestników
Kto prowadził konwersatoria?
Termin
4 +1
Klasy Ia, Ib, Ic, Id                 82 uczniów

Funkcjonariusze SG

16.11.2015r.
4 +1
Klasy IIIa, IIIb, IIIc, IIId  92 uczniów

Funkcjonariusze SG

08.02.2016r.

16 listopada 2015r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja programu edukacyjno- prewencyjnego „Z nami bezpieczniej”.   Program realizowany jest w  ramach współpracy Karpackiego  Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej  w Nowym Sączu z samorządami powiatu nowosądeckiego, w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Celem programu jest m.in. uświadomienie młodym ludziom zagrożeń czyhających na nich w codziennym życiu i skutków z nich wynikających oraz promocja zdrowego stylu życia, a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
Spotkanie uczniów klas I Gimnazjum, w ramach pierwszego etapu programu obejmowało: czynności  z zakresu profilaktyki i prewencji przeprowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań.  Młodzież miała okazję zapoznać się ze skutkami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi posiadania, rozprowadzania i używania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy. Uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą elementów pracy prewencyjnej zaproszonych gości, uzyskali wiele cennych informacji dotyczących wpływu narkotyków na organizm człowieka oraz konsekwencji prawnych wyciąganych wobec osób mających kontakt z narkotykami.
Funkcjonariusze rozpoczęli prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej, edukacyjnej i prewencyjnej poprzez rozpowszechnianie wśród młodzieży zagadnień  związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem jak też propagowali zdrowy tryb życia.  Z kolei 8 lutego 2016r. miał miejsce kolejny etap spotkań dla uczniów w ramach programu edukacyjno- prewencyjnego „Z nami bezpieczniej”. W drugim etapie spotkania, czyli sprawdzeniu pomieszczeń szkolnych oraz rzeczy osobistych uczniów z użyciem psa służbowego do wykrywania narkotyków uczestniczyli uczniowie klas I gimnazjum. Natomiast spotkanie dla klas III w ramach pierwszego etapu programu obejmowało: czynności  z zakresu profilaktyki i prewencji. Funkcjonariusze poruszali ważne zagadnienia  związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem jak też propagowali zdrowy tryb życia. 
Uczniowie:
1. Zapoznali się ze skutkami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi posiadania, rozprowadzania i używania narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy.
2. Uzyskali wiele cennych informacji dotyczących wpływu narkotyków na organizm człowieka.
3. Poznali konsekwencje prawne wyciągane wobec osób mających kontakt z narkotykami.
4. Poznali zagadnienia  związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem jak też propagowaniem zdrowego trybu życia. 

5. Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Tak jak co roku, tak i w tym roku szkolnym chętni uczniowie z klas I – III zgłaszali się do  konkursu o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Konkurs ma na celu kształtowanie odpowiednich zachowań na drodze jako użytkowników  ruchu drogowego.  Na turniej składa się: znajomość przepisów ruchu drogowego, umiejętność jazdy na rowerze z pokonywaniem przeszkód oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Nasi uczniowie już od kilku lat uczestniczą w tym turnieju. Wielokrotnie zajmowali wysokie lokaty na etapie powiatu.                  22 kwietnia 2016 roku  przeprowadzono eliminacje szkolne  -  test ze znajomości przepisów ruchu drogowego.  Uczestniczyło w nich siedmiu uczniów, którzy jednak ze względu na niski wynik testu nie zostali zakwalifikowani do etapu powiatowego.

6. Szkolenie „Od pieszego do zmotoryzowanego”


  Liczba spotkań 1

Liczba uczestników
Kto prowadził konwersatoria?
Termin
1
Klasy II a, II b, II c

Przedstawiciele
Fundacji „Bezpiecznie do Celu”
16.05.2016r.
1
Klasy II d, III a, III b

Przedstawiciele
Fundacji „Bezpiecznie do Celu”
16.05.2016r.
1

Klasy III c, III d
Przedstawiciele
Fundacji „Bezpiecznie do Celu”

16.05.2016r.

16 maja 2016 roku uczniowie klas II ( 102 uczniów) i III (93 uczniów)  uczestniczyli w szkoleniu "Od pieszego do zmotoryzowanego " prowadzonego przez przedstawiciela  Fundacji „Bezpiecznie do Celu” z Nowego Sącza. Celem spotkania było poszerzenie i utrwalenie wiedzy uczniów na temat bezpieczeństwa, jako uczestników ruchu drogowego.
W wypowiedziach prelegenta poruszane były ważne i istotne treści dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i życia w  oparciu o przepisy prawne jak też, przykłady z codziennej pracy przedmówcy. Zaprezentowane zostały uczniom m.in.: Ustawa o ruchu drogowym, zasady ruchu drogowego, hierarchia w prawie w ruchu drogowym, rola i znaczenie noszenia odblasków dla codziennego  bezpieczeństwa.  Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali opaski odblaskowe oraz uczestniczyli w teście z alkogoglami wykonując polecenia policjanta.

Uczniowie zwiększyli swoją wiedzę z zakresu:

1. Zasad, praw i obowiązków panujących w ruchu drogowym.
2. Systemu prawnego oraz bezpieczeństwa w  Polsce i właściwego jego  wykorzystywania.
3. Negatywnych skutków nieodpowiedzialnych zachowań – ogólnie i w kontekście  uczestnictwa w ruchu drogowym.


    Realizacja zadania:      mgr Joanna Kowalska
mgr Adam Rams
    mgr Anita Karpierz

         Koordynator szkolny konkursu: mgr Anita Karpierz

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP