Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / 2014 - 2015 / Rekrutacja - Gimnazjum
Wtorek - 11 grudnia 2018 Biny, Damazego, Waldemara      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

Dokumenty do pobrania-pliki MS Word (.doc)

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Oświadczenie woli

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Oświadczenie o zamieszkaniu

Zasady naboru (dokument do pobrania) Tekst poniżej.

 

ZASADY NABORU DO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W
PODEGRODZIU  W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

I. Postanowienia ogólne
1. Zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r. poz. 7) w sprawie naboru do gimnazjum. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu – absolwentów  szkół  podstawowych  zamieszkałych  w  obwodzie  danego  gimnazjum  na 
podstawie zgłoszenia,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza
obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba
wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie ustalonych kryteriów.
3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wskazuje przewodniczącego komisji.
4. Terminy postepowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny określa kurator oświaty.

II. Kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły
1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej
kolejności.
2. Kandydaci do klas pierwszych w postepowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę
punktów.
3. Punkty przyznawane są za:
       1) sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  -  max. 40 punktów,
       2) wybrane zajęcia edukacyjne zapisane na świadectwie szkolnym:
       a) j. polski   
       b) matematyka   
       c) przyroda   
       d) historia   
       e) obowiązkowy język obcy 
       3) oceny z w/w przedmiotów przelicza się na punkty w następujący sposób:
       a) celujący    -   8 pkt
       b) bardzo dobry   -   6 pkt
       c) dobry   -   4 pkt
       4) osiągnięcia kandydata wyszczególnione na świadectwie:
       a) świadectwo z wyróżnieniem  -   6 pkt
       b) finaliści konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  -  6 pkt
       c) laureaci konkursów wiedzy co najmniej na szczeblu powiatowym  - 4 pkt
       d) laureaci konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym  - 3 pkt
       e) finaliści zawodów sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym  - 3 pkt
       f) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych osób lub środowiska szkolnego  -  3 pkt
4. Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu otrzymują
maksymalną ilość punktów.
5. Nie  przyjmuje  się  do  Gimnazjum  ucznia  mieszkającego  poza  obwodem  z  nieodpowiednią i  naganną  oceną
z zachowania.

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
w dniu 2 lutego 2015 r.
          Od  23  marca  do  19  czerwca  2015 r.  do  godz.  1500  –  składanie   przez   kandydatów   wniosków
          i dokumentów określonych w statucie szkoły.  Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają
          jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły.
          Do  30  czerwca  2015 r. do godz. 1500  –   dostarczanie poświadczonych kopii świadectwa ukończenia
          szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.
          3 lipca 2015 r. godz. 1300 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości
          w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
         
          Do 7 lipca 2015 r. godz. 1500 – potwierdzenie  woli  podjęcia  nauki  w  danej  szkole przez kandydatów
          umieszczonych  na  listach  zakwalifikowanych  do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
          ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
          8 lipca 2015 r. godz. 1300 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów
          nieprzyjętych.
          Od 9 lipca do 28 sierpnia 2015 r. – rekrutacja  uzupełniająca.


IV. Zadania komisji rekrutacyjnej
1. Ustalenie   wyników   postepowania   rekrutacyjnego  i  podanie  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  oraz  listy
kandydatów przyjętych, które zawierają:
       1) Imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie
       2) Najniższa liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia
       3) Datę podania do publicznej wiadomości
       4) Podpis przewodniczącego
2. Sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego


V. Postepowanie uzupełniające
1. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Podegrodzie wyznacza termin postepowania uzupełniającego.
2. Postepowanie rozpoczyna się następnego dnia po ogłoszeniu list przyjętych i kończy  się  nie  później  niż  dnia
31 sierpnia.
3. Rodzic zainteresowany rekrutacją uzupełniającą składa podanie do dyrektora szkoły.
4. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według w/w kryteriów. O kolejności decyduje ilość otrzymanych punktów.

VI.  Procedura odwoławcza
1. Rodzic  ma  prawo  w  ciągu  7  dni  od  daty  podania  listy  przyjętych  złożyć  wniosek  do  komisji  rekrutacyjnej
o uzasadnienie odmowy przyjęcia.
2. W ciągu 5 dni komisja musi sformułować odpowiedź, od której rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora w ciągu
7 dni.
3. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie. Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi rodzic ma prawo złożyć skargę
do Sadu Administracyjnego.


VII.  Inne informacje
Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół /www.zespol.podegrodzie.iap.pl/
oraz w sekretariacie Gimnazjum.

Tresc strony...

 © Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP