Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / Szkoła Podstawowa_archiwum2 / rekrutacja 2014
Sobota - 2 lipca 2022 Kariny, Serafiny, Urbana      "Zadowolenie ze swojego życia jest największym i najpiękniejszym bogactwem". Cyceron - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Patron szkoły
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2016-2017 GIM
- 2017-2018
- 2018_2019
- 2019-2020
- wyszukiwarka

ZASADY NABORU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W PODEGRODZIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 (dodano 28-02-2014)

Formularze naboru do SZKOŁY PODSTAWOWEJ do pobrania:

-Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu (plik MS Word .doc) >>pobierz>>
-Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu (plik MS Word .doc)  >>pobierz>>
-Zasady naboru do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu w Roku Szkolnym 2014/2025 (plik MS Word .doc)  >>pobierz>>

-Oświadczenie  woli  o realizacji przygot. w Podegrodziu (plik MS Word .doc) >>pobierz>>
-Oświadczenie  woli o rodzeństwie uczęszczającym do Podegrodzia (plik MS Word .doc) >>pobierz>>
-Oświadczenie  woli o miejscu zamieszkania  (plik MS Word .doc)>>pobierz>>
-Oświadczenie  woli o odległości do szkoły (plik MS Word .doc) >>pobierz>>
-Oświadczenie  woli o pracy  (plik MS Word .doc)>>pobierz>>
-Oświadczenie  woli o  o realizacji przygot. w Gminie Podegrodzie (plik MS Word .doc)>>pobierz>>

I. Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) w sprawie naboru do szkoły podstawowej. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)       z urzędu – dzieci  zamieszkałe  w  obwodzie  danej  szkoły podstawowej  na  podstawie   zgłoszenia,
2)       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła podstawowa, kandydatów przyjmuje się na podstawie ustalonych kryteriów.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wskazuje przewodniczącego komisji.

4. Terminy postepowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny Dyrektor Zespołu Szkół.

 

II. Kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

 

L.p.

 

Kryterium

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Zgłoszenie kryterium do oceny  Tak*)

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Podegrodziu

Oświadczenie woli

60

2.

Kandydat odbył przygotowanie przedszkolne w Podegrodziu

Oświadczenie woli

20

3.

Kandydat mieszka na terenie Gminy Podegrodzie

Oświadczenie woli o zamieszkaniu

15

4.

Kandydat odbył przygotowanie przedszkolne na terenie Gminy Podegrodzie

Oświadczenie woli

10

5.

Rodzice kandydata pracują w miejscowości Podegrodzie

Oświadczenie woli

10

6.

W wykazie preferencji rodzica Szkoła Podstawowa w Podegrodziu jest na pierwszym miejscu

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

5

 

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie ……………...........................   W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego.

1. Od 10-31 marca.2014 r. godz. 15.00 zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do szkoły.

2. 04 kwietnia 2014 r. godz. 13.00 wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego.

3. Do 10 kwietnia 2014 r. godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania w szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4. 15 kwietnia 2014 r. godz. 13.00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

IV. Zadania komisji rekrutacyjnej

1. Ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych, które zawierają:

1) Imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie

2) Najniższa liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia

3) Datę podania do publicznej wiadomości

4) Podpis przewodniczącego

2. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

V. Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

VI. Procedura odwoławcza

1. Rodzic ma prawo w ciągu 7 dni od daty podania listy przyjętych złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej  o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

2. W ciągu 5 dni komisja musi sformułować odpowiedź, od której rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 7 dni.

3. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie. Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi rodzic ma prawo złożyć skargę do Sadu Administracyjnego.

 

VII.  Inne informacje

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół /www.zespol.podegrodzie.iap.pl/ oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej.

 

 

 

  

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP