Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / strony_2013_2014 / rekrutacja 2014
Poniedziałek - 10 grudnia 2018 Danieli, Bohdana, Julii      - - - Zespół Szkół Podstawowo i Gimnazjalnych - - -
- menu
- Szkoła Podstawowa - archiwum
- Klasy gimnazjalne
- Patron ZSPG
- Małe Podegrodzie
- Księga gości
- KING - czasopismo
- Pedagog szkolny
- 2017-2018
- 2018_2019
- wyszukiwarka

ZASADY NABORU DO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ PODSTAWOWO-GIMNAZJALNYCH W PODEGRODZIU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
(dodano 28-02-2014)

oraz szkół ponadgimnazjalnych >>więcej>>

Formularze naboru do GIMNAZJUM do pobrania:

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu (plik MS Word .doc) >>pobierz>>
Zgłoszenie do klasy pierwszej Gimnazjum w Zespole Szkół w Podstawowo – Gimnazjalnych im. bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu (plik MS Word .doc) >>pobierz>>

I. Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) w sprawie naboru do gimnazjum. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów  szkół  podstawowych  zamieszkałych  w  obwodzie  danego  gimnazjum  na  podstawie zgłoszenia,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie ustalonych kryteriów.

3. Dyrektor szkoły powołuje komisje rekrutacyjna i wskazuje przewodniczącego komisji.

4. Terminy postepowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny określa kurator oświaty.

 

II. Kryteria przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

2. Kandydaci do klas pierwszych w postepowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów.

3. Punkty przyznawane są za:

1) sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  -  max. 40 punktów,

2) wybrane zajęcia edukacyjne zapisane na świadectwie szkolnym:

a) j. polski                               

b) matematyka                        

c) przyroda                             

d) historia                                

e) obowiązkowy język obcy    

3) oceny z w/w przedmiotów przelicza się na punkty w następujący sposób:

a) celujący                               -   8 pkt

b) bardzo dobry                       -   6 pkt

c) dobry                                   -  4 pkt

4) osiągnięcia kandydata wyszczególnione na świadectwie:

a) świadectwo z wyróżnieniem -   6 pkt

b) finaliści konkursów kuratoryjnych na szczeblu wojewódzkim i ponadwojewódzkim  - 6 pkt

c) laureaci konkursów wiedzy co najmniej na szczeblu powiatowym  - 4 pkt

d) laureaci konkursów artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym  - 3 pkt

e) finaliści zawodów sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym - 3 pkt

f) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych osób lub środowiska szkolnego  -  3 pkt

4. Kandydaci spoza obwodu zwolnieni z obowiązku przystąpienia do zewnętrznego sprawdzianu otrzymują maksymalną ilość punktów.

5. Nie przyjmuje się do Gimnazjum ucznia mieszkającego poza obwodem z nieodpowiednią oceną z zachowania.

 

III. Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 03 lutego 2014 r.

Od 03 marca do 20 czerwca 2014 r. –  składanie  dokumentów  (zgłoszenie  i  wniosek).  

Od  27  czerwca  do  2 lipca  2014 r. –  przedkładanie    oryginałów    świadectw   ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.

07 lipca 2014 r. godz. 1300 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 09 lipca 2014 r. godz. 1500 – potwierdzenie  woli  podjęcia  nauki  w  danej  szkole przez kandydatów umieszczonych  na listach  zakwalifikowanych  do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

10 lipca 2014 r. godz. 1300 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające.

  

IV. Zadania komisji rekrutacyjnej

1. Ustalenie  wyników  postepowania   rekrutacyjnego  i  podanie  listy  kandydatów  zakwalifikowanych  oraz  listy kandydatów przyjętych, które zawierają:

1) Imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane alfabetycznie

2) Najniższa liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia

3) Datę podania do publicznej wiadomości

4) Podpis przewodniczącego

2. Sporządzenie protokołu postepowania rekrutacyjnego

 

V. Postepowanie uzupełniające

1. Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Podegrodzie wyznacza termin postepowania uzupełniającego.

2. Postepowanie rozpoczyna się następnego dnia po ogłoszeniu list przyjętych i kończy  się  nie  później  niż  dnia 31 sierpnia.

3. Rodzic zainteresowany rekrutacją uzupełniającą składa podanie do dyrektora szkoły.

4. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według w/w kryteriów. O kolejności decyduje ilość otrzymanych punktów.

 

VI.  Procedura odwoławcza

1. Rodzic  ma  prawo  w  ciągu  7  dni  od  daty  podania  listy  przyjętych  złożyć  wniosek  do  komisji  rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

2. W ciągu 5 dni komisja musi sformułować odpowiedź, od której rodzic ma prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 7 dni.

3. Dyrektor w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie. Po otrzymaniu odmownej odpowiedzi rodzic ma prawo złożyć skargę do Sadu Administracyjnego.

 VII.  Inne informacje

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół /www.zespol.podegrodzie.iap.pl/ oraz w sekretariacie Gimnazjum.

 

 

 


 

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

 

NP.537.1.2014.JN

Decyzja
Małopolskiego Kuratora Oświaty
z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

 

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) ustalam co następuje:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum.

 

Od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek). Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę.

Od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r. – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.

7 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 9 lipca 2014 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.

10 lipca 2014 r. godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 29 sierpnia 2014 r. –  postępowanie uzupełniające.

 

§ 2

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

Od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13.00składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek), a od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę.

4 lipca 2014 r.podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 8 lipca 2014 r. godz. 12.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

10 lipca 2014 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 11 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – postępowanie uzupełniające.

 

§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.      Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:

1)       liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,

2)       liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.

2.      Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

1)       języka polskiego,

2)       historii i wiedzy o społeczeństwie,

3)       matematyki,

4)       przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

5)       języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.

3.      Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:

1)       celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),

2)       bardzo dobry – 18 punktów,

3)       dobry – 15 punktów,

4)       dostateczny – 10 punktów,

5)       dopuszczający – 2 punkty.

4.      Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:

1)       ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów,

2)       za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:

a.    laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,

b.    laureat konkursu tematycznego o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,

c.    finalista konkursu o zasięgu pondwojewódzkim – 10 punktów,

d.    finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów.

3)       za osiągnięcia wpisane na świadectwie na świadectwie do 6 pkt. zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 w tym:

      1. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi (wolontariat, pożytek publiczny) – maksymalnie 3 punkty,
      2. osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 1 punkt.

5.      Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zawiera załącznik nr 2.

6.      Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.      Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

8.      W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty dla kandydatów posiadających dyplom DSD I (poziom B1) i DSD A2 – zgodnie z regulaminem DSD II stanowiącym załącznik nr 3.

 

§ 4

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

 

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

 

 

 

 


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP